Vedtægter

Vedtægter for
Borgerforeningen Alsønderup Sogn

Foreningens navn, hjemsted og formål

§ 1

Foreningens navn er ”Borgerforeningen Alsønderup Sogn” og er stiftet den 10. Maj 2016.

§ 2

Foreningen har hjemsted i Hillerød Kommune og inkluderer Alsønderup Sogn, omfattende, men ikke begrænset til Alsønderup by, Tulstrup, Lykkesholm, Strødam, Bendstrup og Nejede, i sit primære virke.

§ 3

Stk. 1. Formålet med foreningen er at forene Alsønderup Sogns borgere til at:

  • Varetage alle aspekter af borgernes interesser i Alsønderup Sogn.
  • Udvikle landskab, byer, sammenhold og sociale tilbud i Alsønderup Sogn og mikrogeografiske områder i en fælles attraktiv retning.
  • Styrke fællesskabet blandt borgerne og opnå større samhørighed med særligt fokus på børn og unge.
  • Fremtidigt udbrede kendskabet til- og øge interessen for nye borgere i området.
  • Koordinere deres interesser på en elektronisk platform.

Ovenstående varetages af særligt oprettede udvalg med fokus på ét eller få af formålene.

Stk. 2. Visionen er, at fremme et attraktivt lokalsamfund via fællesskab, åben kommunikation og demokrati.

Medlemskab

§ 4

Stk. 1. Enhver person som er bosiddende i Alsønderup Sogn, betaler kontingent til foreningen og tilslutter sig foreningens formål og vision, er medlem af foreningen.

Stk. 2. Enhver person som ikke er bosiddende i Alsønderup Sogn, betaler kontingent til foreningen og tilslutter sig foreningens formål og vision, er medlem af foreningen, dog uden stemmeret og adgang til bestyrelsesarbejde.

Stk. 3. For familiemedlemsskab gælder ovenstående stk. 1 og stk. 2 for personer med samme adresse.

Stk. 4. Medlemmer under 18 år skal være tilknyttet forældre eller værge og har ikke stemmeret.

Stk. 5. Enhver virksomhed der betaler nærmere aftalt kontingent til foreningen og tilslutter sig foreningens formål og vision, er medlem af foreningen, dog uden stemmeret og adgang til bestyrelsesarbejde.

§ 5

Stk. 1. For medlemmer over 18 år skal indmelding foregå elektronisk via hjemmesiden, medmindre indmelding sker i henhold til stk. 2. Disse kan samtidigt indmelde familiemedlemmer i alle aldre.

Stk. 2. Indmeldelse kan ske skriftligt på indmeldelsesblanket og afleveres til foreningens kasserer.

Stk. 3. For medlemmer under 18 år skal indmelding være påført underskrift af forældre eller værge.

§ 6

Stk. 1. Udmeldelse skal ske elektronisk via hjemmeside eller skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel til udgangen af kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

Stk. 2. Medlemmer som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, der er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Stk. 3. Medlemmer som ikke betaler kontingent rettidigt eller efter påmindelse, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Stk. 4. En eksklusion til grund af stk. 2 skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling og kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 7

Stk. 1. Årligt person- og familie kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Indbetalingstermin og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Kontingent kan hverken helt eller delvist refunderes.

Stk. 4. Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Generalforsamling

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 9

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes årligt, senest i marts måned og indvarsles elektronisk til samtlige medlemmer senest 30 dage før. Varsel skal indeholde dagsorden og indkomne forslag.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Er der indkommet forslag offentliggøres dette sammen med dagsorden og eventuelt revideret regnskab senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 10

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af valgbar bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Ændringsforslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 11

Stk. 1. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Stk. 3. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab, jf. § 4 stk. 1, kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem.

Stk. 5. Afstemning foregår som udgangspunkt med håndsoprækning, men skal foretages skriftligt, såfremt fem eller flere medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.

Stk. 6. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Stk. 7. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme generalforsamling.

§ 12

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Ledelse

§ 13

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse som minimum bestående af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan yderligere bestå af en sekretær, to menige medlemmer samt en suppleant. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt eventuelt sekretær, menige bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Stk. 2.a. Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år.

Stk. 2.b. Formand og sekretær er på valg i lige år. Næstformand og kasserer er på valg i ulige år

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

§ 14

Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Stk. 2. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3. Der kan tildeles enkeltpersoner prokura.

Hæftelse

§ 15

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskab

§ 16

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.

Stk. 3. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Vedtægtsændringer

§ 17

Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Stk. 2. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Foreningens opløsning

§ 18

Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede

Stk. 3. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til lokale almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 7. december 2020.

Download som PDF