Den grønne tråd der forbinder os alle!

Kære alle,

Det er jo sjovt at sidde og genopfriske gamle minder og i 2014 skrev jeg nedenstående i forbindelse med samarbejdet omkring vores grønne områder i Alsønderup. Jeg kan med stolthed sige, at mange ideer er blevet til virkelighed, hvor projekter som læringsbasen, trampestier, legepladsen og skaterbanen har skabt stor glæde for børn og unge. Om end teksten er visionær og måske en anelse højt flyvende, så lever drømmen videre, både hos mig og hos dem der stadig ufortrøden arbejde med “Den grønne tråd der forbinder os alle”.

Den grønne tråd der forbinder os alle – fra ide til vision.

I en sen aftentime sad en gruppe lokale borgere med en idé – en idé om oaser, om aktiviteter, sport og om kultur. Disse mennesker sad også med en bekymring, hvordan så fremtiden ud for lokalområdet? Hvad med de faldende børnetal? I dette spænd, blev et samarbejde oprettet – et samarbejde blandt institutions livet, borgere og foreninger i lokalområdet. Samarbejdet bærer på en drøm, som er blevet tydeliggjort i en vision. En vision om at opbygge et aktivt og socialt nær miljø, hvor kulturen og naturen er omdrejningspunktet. Oaser hvor unge og gamle mødes, og favner borgere i alle aldre, således mobiliteten mellem generationerne understøttes.

Visionen indbefatter det gode liv i byen, hvor indbyggernes egne ressourcer inddrages og hvor der skabes en synergi i landsbysamfundet via samarbejde. Det sociale liv i lokalområdet bygger på det gode sammenhold og en god ramme for mange fælles aktiviteter både indenfor kultur og sport. For at bevare sammenholdet og det gode sociale liv, er det vigtigt, at der findes nogle gode og rummelige rammer. Og det var her ideen om ”den grønne tråd” udsprang.

Vi drømmer om at se flere mennesker i gadebilledet, og om at skabe et trygt og sikkert bymiljø, som kendetegner det gode liv i byen. Aktuelt har vi nedslidte arealer, som ikke indbyder til aktivitet. Derfor er planen at etablere et større oplyst stisystem, hvor der laves attraktive cykel- og løberuter. Aktivitetsområder som ligger som grønne oaser, hvilke forbindes af stisystemer, hvor biodiversitet fremmes og årstiderne udnyttes.

Vi ønsker at skabe naturområder, hvor man hver dag har mulighed for at afprøve og udfordre kroppen i sjove og anderledes aktivitetsformer, hvor alle sanser ligeledes bringes i spil. I henhold til skolereformen, vil vi ligeledes kunne imødekomme differentieret læringsmuligheder.

Visionen – drømmen om man vil, kræver engagement og mod, og anerkendelse af de kræfter som der allerede er til stede i lokalområdet. Aktuelt har vi blandt andet stor succes med Kulsviergårdens rulleskøjte forening og Alsønderup Fester, hvor lokalt frivillige er de bærerende kræfter. Dette engagement bringer vi ind i ”den grønne tråd” – hvor drømmen om det gode liv og vores fælles sammenhold, vil gøre projektet til en realitet.

Alsønderup borgerforening i gang med projekt 2
Borgerforeningens Handyteam i fuld gang med Projekt 2 – Ophæng til løbehjul

Jeg er stolt! Vores området er unikt på så mange områder og det engagement jeg i disse tider oplever vil bære os ind i en ny tidsalder, hvor borgerinddragelse er helt central og essentielt for de små Lokalsamfund. Borgerforeningen vil her være på forkant og borgerne skal høres!

De bedste hilsener
Annette Rieva

Se også

Værd at vide – kig på vores Forum.

Kære alle,

Hvordan deler man vigtig information på en effektiv og hurtig måde i disse tider? Borgerforeningen mener at det netop er her vores elektroniske platform har sin force.

Aktuelt er vi blevet spurgt om vi vil dele en “Begæring om afholde af ekstraordinær generalforsamling” i Alsønderup vandværk fra Jan Richelsen og de andelshavere der har underskrevet.

https://alsønderup.nu/forums/emne/begaering-om-afholdelse-af-ekstraordinaer-generalforsamling-i-alsoenderup-vandvaerk/

Vi deler selvfølgelig gerne – men husk også på at du selv kan dele hvad der er “Værd at vide” i Lokalområdet – bare du husker reglerne:

  1. Skriv altid som om du snakker ansigt til ansigt med andre. Vær høflig og respektfuld. Husk at du kan møde vedkommende i lokalsamfundet.
  2. Prøv at skrive i det rette forum og sørg for ikke at oprette emner eller grupper som allerede er oprettet.
  3. Sørg for at beskrive dit emne tydeligt, så alle kan forstå det ud fra emnetitlen. Hvis du eksempelvis vil forære noget væk, så kan emnetitlen starte med “Bortgives: “.
  4. Alt hver der skrives i de offentlige fora er i sagens natur tilgængeligt for alle andre, inklusivt søgemaskiner og lignende. Det er derfor ikke tilladt at skrive anstødeligt indhold i enhver henseende samt overtræde enten materielle eller immaterielle rettigheder.
  5. Overtrædelser af forumreglerne kan resultere i at emner og indlæg bliver ændret eller slettet. Gentagne overtrædelser kan medføre udelukkelse af forummet eller samtlige fora.

Medlemmer kan logge ind direkte og skrive, hvorimod gæster skal have godkendt deres indlæg inden det kommer på forummet.

Håber vi ses derinde.

 

Bedste hilsener

Borgerforeningen

 

Se også

Lokalplaner under opstart

Ny lokalplan for boliger på Baunevej 2, 4 og 6 – lokalplan 427

Hillerød Kommune ejer Baunevej 4, hvor der tidligere har været en daginstitution, som nu er lukket. Der er derfor opstået et behov for en anden anvendelse på ejendommen. Baunevej 2 og 6 anvendes i dag til boliger. Alle tre ejendomme er omfattet af samme kommuneplanramme (TS.AL.D.3) og byplanvedtægt nr. 45 fra 1976, der udlægger området til offentlige formål.

En kommende lokalplan vil give mulighed for boligformål med en maksimal højde på 8,5 meter og maksimalt 1½ etage, og vil ellers få nogle brede anvendelsesbestemmelser. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, da lokalplanen ikke vil være i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme.

På Baunevej 4 er der givet dispensation til indretning af midlertidige flygtningeboliger indtil en ny lokalplan endeligt er vedtaget. Lokalplanen igangsættes med henblik på salg af ejendommen, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Kontakt: Byplanlægger Mette Hultqvist Jørgensen, , tlf. 7232 2124

Lokalplanen er endnu ikke kommet i offentlig høring.

Ovenstående er fundet her: https://www.hillerod.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/lokalplaner-under-opstart/

 

 

 

 

 

Se også