Generalforsamling

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Borgerforeningen Alsønderup Sogn
afholder
ordinær generalforsamling

Tirsdag den 17. marts kl. 19 på Alsønderup Skole

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Har du et forslag under punkt 4, skal det være os i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Det er muligt at sende forslag på denne mail adresse eller direkte på vores hjemmesides forslagskasse: https://alsønderup.nu/forslag/
Indkomne forslag vil løbende blive annonceret indtil 7 dage inden generalforsamlingen.

Der er i forvejen to vakante pladser i bestyrelsen og da det er et lige år, er formandsposten og øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg.

Alt i alt har vi mange ledige poster på valg, så hvis du har lyst til at involvere dig i lokalsamfundet, så har vi brug for dig!

 

Se også

Ny bestyrelse i Borgerforeningen!

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

I dag blev den anden ordinære generalforsamling afholdt i Borgerforeningen og selvom overskriften lægger op til dramatiske ændringer, er virkeligheden nok modsat.

Generalforsamlingen blev afholdt i særdeles god ro og orden. Der skulle vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer, hvor formanden, Martin Rieva og bestyrelsesmedlemmer Susanne Bruun-Madsen og Linda Lyng Madsen var på valg. De to førstnævnte blev genvalgt, mens den sidste plads nu er ledig.

Har du lyst til at tage fat på sjove arrangementer og seriøse planer for dit lokalsamfund, så er der plads til dig i bestyrelsen, hvor du er særdeles velkommen!

Vi sender en stor tak til Jan Richelsen, der som dirigent sørgede for at holde styr på de højrøstede masser!

Referat følger snarest.

Se også

Åbent bestyrelsesmøde i Borgerforeningen

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Som noget nyt, prøver vi at afholde åbne bestyrelsesmøder i Borgerforeningen fremover.

Fordelen ved åbne bestyrelsesmøder er, at alle kan komme med indspark til de tiltag vi allerede er i gang med eller måske være med til at starte nogle nye tiltag.

Advarsel: Der arbejdesOg her kommer allerede en advarsel:  Hvis der er noget du gerne vil have gjort, så kommer du også til at arbejde lidt!

Er du en person, der hellere vil mødes og snakke med os, frem for at skrive emails eller chatte på vores fora, så er dette helt sikkert noget for dig.

Kom og vær med, når vi afholder det første åbne bestyrelsesmøde allerede i aften kl. 19.00 på Alsønderup Skole.

Se også

Generalforsamling 2017

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Første ordinære generalforsamling i Borgerforeningen Alsønderup Sogn!

Den afvikles på Alsønderup Skole onsdag den 29. marts 2017 kl. 19 og alle er velkommen, medlemmer såvel som alle andre, der er interesseret.

DAGSORDEN

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af valgbar bestyrelse.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

I henhold til vedtægterne, er der tre bestyrelsesposter på valg, så du inviteres til at stille op hvis du vil prøve nogle af vores mangfoldige arbejdsopgaver af og være med til at forme omgivelserne for alle borgere i sognet.

INDKOMNE FORSLAG

Der er følgende indkomne forslag:

1. Forslag til ændring af vedtægter:

 • §4 stk 4. Medlemmer under 18 år skal være tilknyttet forældre eller værge.
  • Ændres til:
   §4 stk 4. Medlemmer under 18 år skal være tilknyttet forældre eller værge og har ikke stemmeret.
 • §5 stk 1. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket og afleveres til foreningens kasserer.
  • Ændres til:
   §5 stk 2. Indmeldelse kan ske skriftligt på indmeldelsesblanket og afleveres til foreningens kasserer.
 • §5 stk 2. Indmeldelse kan ske elektronisk via NemID.
  • Ændres til:
   §5 stk. 1. For medlemmer over 18 år skal indmelding foregå elektronisk via hjemmesiden, medmindre indmelding sker i henhold til stk. 2. Disse kan samtidigt indmelde familiemedlemmer i alle aldre.
 • §6 stk 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel til udgangen af kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
  • Ændres til:
   §6 stk 1. Udmeldelse skal ske elektronisk via hjemmeside eller skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel til udgangen af kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
 • §13 stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
  • Ændres til:
   §13 stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
 • §13 stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer. Formanden og bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kasserer, sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
  • Ændres til:
   §13 stk. 2.Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, øvrige bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. Formand og sekretær er på valg i lige år. Næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i året for udløb af perioden i stk. 1. Suppleanter er på valg hvert år.

Den overvejende grund til disse ændringer er, at de nuværende vedtægter er upræcise i forhold til intensionen om at have bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen for at skabe ro og samtidigt tilbyde et-årige poster i form af suppleanter, der gerne vil prøve bestyrelsesarbejdet af. Ligeledes præciseres hvornår samtlige poster er på valg.

Har du selv forslag af hvilken som helst art, skal det være indsent til bestyrelsen senest den 15. marts 2017. Du kan sagtens sende dit forslag per mail til borger@alsønderup.nu eller til de enkelte bestyrelsesmedlemmers email adresse eller bopælsadresse.

MØD OP

Da der under indkomne forslag er forslag til vedtægtsændringer, kræver disse at 2/3 af foreningens medlemmer er med til generalforsamlingen. Derfor opfordrer jeg alle til at møde op og i tilfælde af, at du er forhindret, afgiver en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Her gælder specielt for personer, der har familiemedlemskab, at din partner kan give dig en fuldmagt med, såfremt en af jer er forhindret/passer børn 🙂

Vi glæder os til at se dig og byder på kaffe og kage i uformelle omgivelser på skolens torv.

Vil du vide hvad der sker i dit lokalområde og har du lyst til at ændre noget? Så kom og vær med!

På gensyn om en måned!
Martin Rieva,
Formand

Se også

Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Den valgte bestyrelse afholdte konstituerende bestyrelsesmøde d. 19. maj 2016, hvor bestyrelsesposterne blev fordelt og vedtægterne revideret i henhold til forslag, råd og kommentarer fra den stiftende generalforsamling.

Du kan downloade referatet her eller læse det direkte herunder.

Referat

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 19. maj 2016.

Deltagere:

Annette Rieva, Bo Lindberg Lyng Madsen, Dorte Horsbøl, Lise Kildemark, Martin Rieva, Nadja Nordmaj, Susanne Bruun-Madsen.

Konstituering af bestyrelse

Bestyrelsen har enstemmigt konstitueret sig som følgende:

Formand: Martin Rieva
Næstformand: Dorte Horsbøl
Kasserer: Lise Kildemark
Sekretær: Nadja Nordmaj
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bo Lindberg Lyng Madsen
Suppleanter: Annette Rieva, Linda Lyng Madsen og Susanne Bruun-Madsen.

 

Revidering af vedtægter

I henhold til dagsorden blev forslaget til vedtægter som fremlagt ved stiftende generalforsamling d. 10. maj 2016 revideret på baggrund af øvrige kommentarer og forslag:

 • Da foreningen i daglig tale blot refereres til som ”borgerforeningen”, blev det besluttet at ændre navnet til ”Borgerforeningen Alsønderup Sogn”. Da navnet fremgår af § 1, blev den således til:

  § 1
  Foreningens navn er ” Borgerforeningen Alsønderup Sogn” (BAS) og er stiftet den 10. Maj 2016.

 • § 3 er revideret til at indeholde formålet i stk. 1 samt visionen i stk. 2. Samtidigt blev et politisk orienteret delformål fjernet. Således lyder § 3 nu:
  § 3
  Stk. 1. Formålet med foreningen er at forene Alsønderup Sogns borgere til at:

  • Varetage alle aspekter af borgernes interesser i Alsønderup Sogn.
  • Udvikle landskab, byer, sammenhold og sociale tilbud i Alsønderup Sogn og mikrogeografiske områder i en fælles attraktiv retning.
  • Styrke fællesskabet blandt borgerne og opnå større samhørighed med særligt fokus på børn og unge.
  • Fremtidigt udbrede kendskabet til- og øge interessen for nye borgere i området.
  • Koordinere deres interesser på en elektronisk platform.

   Ovenstående varetages af særligt oprettede udvalg med fokus på ét eller få af formålene.

   Stk. 2. Visionen er, at fremme et attraktivt lokalsamfund via fællesskab, åben kommunikation og demokrati.

 

Det blev kortvarigt diskuteret hvorvidt det er nødvendigt af have fremlæggelse og godkendelse af budget med i vedtægterne, men da foreningen udelukkende har kontingent som indtægt og drift af hjemmesiden som udgift, blev det vedtaget ikke at inkludere budget i vedtægterne.

Vi skal have fundet en revisor, der kan revidere og påtegne årsrapporten. Bestyrelsen vil høre sig ad om der er nogle i bekendtskabskredsen. Det er ønskeligt at få en frivillig revisor, da midlerne er knappe i foreningens første levetid.

Kontingentet blev fastsat til kr. 50,- for personligt medlemskab og kr. 100,- for familiemedlemskab for året 2016.

Administrativ oprettelse af foreningen

Bestyrelsen har udpeget kasseren som tilskudsmodtager i Hillerød Kommune.

Der blev udfyldt en erklæring om indhentning af børneattester, ligeledes til Hillerød Kommune.

Det påhviler kassereren at oprette en bankkonto med tilknyttet Nem Konto. Der vil være et Nem ID tilknyttet kontoen, hvilket er en medarbejdersignatur for det registrerede CVR nummer.

Det påhviler formanden at oprette foreningen i CVR registret. Det blev vedtaget at foreningens adresse indtil videre er sammenfaldende med formandens, da det er nemmest.

I forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud fra Hillerød Kommune, er afleveringsfristen den 1. april og dermed overskredet. Derfor er det først muligt at ansøge i 2017.

 

Øvrige forslag fra den stiftende generalforsamling

Vi laver pamfletter, der gør opmærksom på vores eksistens. Nadja og Lise laver et udkast. Susanne vil gerne omdele/ophænge pamfletter og eventuelt koordinere med Nanna. Martin laver hjemmeside med samme informationer og opretter bestyrelsen i WordPress.

Martin indhenter mere information fra Susan angående samarbejdet mellem børnehave, SFO og skole samt Den Grønne Sløjfe.

Vi vil gerne linkes til af Hillerød Kommunes hjemmeside. Martin er i kontakt med Julie Fischer Nielsen.

Eventuelt

Det blev vedtaget at borgerforeningen opretter sin egen Facebook side, da ansvaret for driften skal ligge i foreningsregi.

Bestyrelsen godkendte købet af domænenavnet ”alsønderup.nu” til kr. 199,-. Overflytning koster kr. 99,- ligeledes er den årlige domæneafgift kr. 99,-.

Bestyrelsen godkendte forslag om hosting af hjemmesiden hos wphosting.dk til en pris af kr. 7,95 + moms om måneden. Der betales for et år ad gangen.

Følgende forbedringer på hjemmesiden skal laves af Martin:

 • Tilføj kontingent.
 • Tilføj bestyrelse og kontaktinformationer.
 • Indmeldingsknap, der er let at bruge og på dansk.
 • Links til foreninger i sognet.
 • Søge om frivillige i foreningen og oprette et udvalg til flytning af legeudstyr fra den gamle klubgrund. Det skal vurderes hvad der skal bruges af værktøj og maskiner.
 • Tilføje begivenhed fra teatergruppen ved Gitte Hein.
 • Opret Twitter konto for eksponering.
 • Opret wikipedia side for eksponering. Informationer fra pamfletten kan bruges.

Vi køber et taletidskort og skaffer en gammel mobiltelefon så vi kan modtage kontingentbetaling over Mobile Pay og Swipp. Dorte har måske en gammel telefon.

Martin kontakter Wissam vedrørende sponsorat.

Foreningen vil gerne være medlem af lokalrådet. Det blev besluttet at vente indtil foreningen er administrativt oprettet og arbejdsbyrderne mindre.

Vi vil gerne høre mere om foreningen Brug Skolen og eventuelt hjælpe hinanden med arrangementer.

Så snart vi har en pamflet parat, kan vi sende den til Lokalt Nyt. Nadja er tovholder.

Se også